සමාගම් පුවත්

  • මැට් වාර්නිෂ් වෙල්වට් ස්පර්ශය සහිත නව මුද්‍රිත කෝපි බෑග්

    මැට් වාර්නිෂ් වෙල්වට් ස්පර්ශය සහිත නව මුද්‍රිත කෝපි බෑග්

    Packmic මුද්‍රිත කෝපි බෑග් සෑදීමේ වෘත්තීය වේ.මෑතකදී පැක්මික් විසින් නව මාදිලියේ කෝපි බෑග් එකක් සාදන ලදී.එය ඔබේ කෝපි සන්නාමය විවිධ විකල්ප වලින් රාක්කයේ නැගී සිටීමට උපකාරී වේ.විශේෂාංග • මැට් ෆිනිෂ් • මෘදු ස්පර්ශ හැඟීම • නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා පොකට් සිපර් අමුණා ඇත • තබා ගැනීමට කපාටය...
    වැඩිදුර කියවන්න