ෆිල්ම් ඔන් රෝල්

 • ආහාර සහ කෝපි බෝංචි සමඟ අභිරුචිගත කළ ඇසුරුම් රෝල් චිත්‍රපට

  ආහාර සහ කෝපි බෝංචි සමඟ අභිරුචිගත කළ ඇසුරුම් රෝල් චිත්‍රපට

  ආහාර සහ කෝපි බෝංචි ඇසුරුම් සඳහා නිෂ්පාදකයා විසින් අභිරුචිකරණය කරන ලද මුද්‍රිත රෝල් චිත්‍රපට

  ද්‍රව්‍ය: ග්ලෝස් ලැමිෙන්ට්, මැට් ලැමිෙන්ට්, ක්‍රාෆ්ට් ලැමිෙන්ට්, කොම්පෝස්ට් කළ හැකි ක්‍රාෆ්ට් ලැමිෙන්ට්, රළු මැට්, මෘදු ස්පර්ශ, උණුසුම් මුද්දර දැමීම

  සම්පූර්ණ පළල: අඟල් 28 දක්වා

  මුද්රණය: ඩිජිටල් මුද්රණය, Rotogravure මුද්රණය, Flex මුද්රණය